Eleccions al consell escolar

El mes de Desembre es convocaran eleccions al Consell escolar del centre. Es renovaran 2 membres del sector pares.
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Les seves funcions son :

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procecidiment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Quan es convoquin les eleccions, hi ha temps per presentar-ne candidatures. Tant bon punt tinguem més informació la penjarem al web.

Comments: Desactiva els comentaris

Comments are closed.