Consell escolar

 

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima capacitat de decisió del centre. Està compost per:

- La directora, que n’és la seva presidenta: Àngela Ferrer

- La cap d’estudis : Dolors Blanco

- La secretaria : Montserrat Coll

- Un regidor o representant de l’Ajuntament : M. José Marín Rodríguez i Glòria Sentín (Tècnica)

- Sis professors elegits pel Claustre:  Joaquim Fonts, Montserrat Coll, Carme Blasco, Tània Gilabert, Emi Méndez i Rafel Mitjans

- Cinc representants, elegits entre els pares:  Núria Pratdesaba, Àngels Gallego, Mar Llaràs, Marta Ruíz i Marta Dubé.

- Un representant de l’AMPA:  Aleydis Muñoz

- Un representant del sector serveis:  Jordi Benito

- El secretari-administrador del centre, que actuarà de secretari del Consell, amb veu i sense vot.

Les funcions del Consell Escolar són:

 - Escollir el director i designar l’equip directiu proposat per ell.
- Decidir sobre l’admissió d’alumnes dins el marc de la normativa vigent.
- Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina d’alumnes.
- Aprovar el projecte de pressupost del centre.
- Elaborar el Projecte Educatiu del centre
- Aprovar i avaluar la programació general del centre que elabori l’equip directiu.
- Aprovar i supervisar la gestió econòmica del centre.